CÔNG TY CHUYÊN DOANH THIẾT BỊ XỬ LÝ NƯỚC, MÁY LỌC NƯỚC
Sản Phẩm Nổi Bật
Tin tức

Hệ thống dây chuyền lọc nước tinh khiết RO hoạt động như thế nào? Công nghệ lọc nước tinh khiết Ro hay còn gọi công nghệ thẩm thấu ngược.  Là một quá trình mà bạn khử khoáng hoặc khử ion nước bằng cách đẩy nó dưới áp lực qua Màng […]

Chi tiết

Máy lọc nước nóng lạnh nguội lọc nước uống văn phòng nhà xưởng Máy lọc nước nóng lạnh nóng lạnh nguội phù hợp với những nhà xưởng, văn phòng. Với số lượng sử dụng từ 50 -100. Công nghệ lọc tối ưu không nước thải dư thừa, tích hợp công […]

Chi tiết

Máy lọc nước không dùng điện công nghệ Nano Máy lọc nước không dùng điện hoạt động như thế nào? Máy lọc nước có chức năng lọc nước uống từ nguồn nước cấp trực tiếp. Lọc nước uống gia đình, nhà xưởng, văn phòng công ty. Hiện nay có nhiều […]

Chi tiết
viếng thăm
  • 76

Máy lọc nước nano sky và tiêu chuẩn nước uống

Máy lọc nước Nano sky – Tiêu chuẩn nước uống sạch là nước đảm bảo tiêu chuẩn do Cục Y tế dự phòng và Môi trường biên soạn và được Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành theo Thông tư số:  04/2009/TT – BYT ngày 17 tháng 6 năm 2009.

Bảng giới hạn các chỉ tiêu chất lượng:

STT

Tên chỉ tiêu

Đơn vị

Giới hạn tối đa cho phép

Phương pháp thử

Mức độ giám sát

I. Chỉ tiêu cảm quan và thành phần vô cơ

1

Màu sắc(*)

TCU

15

TCVN 6185 – 1996

A

(ISO 7887 – 1985) hoặc SMEWW 2120

2

Mùi vị(*)

Không có  mùi, vị lạ

Cảm quan, hoặc SMEWW 2150 B và 2160 B

A

3

Độ đục(*)

NTU

2

TCVN 6184 – 1996

A

(ISO 7027 – 1990)
hoặc SMEWW 2130 B

4

pH(*)

Trong khoảng

TCVN 6492:1999 hoặc SMEWW 4500 – H+

A

6,5-8,5

5

Độ cứng, tính theo CaCO3(*)

mg/l

300

TCVN 6224 – 1996 hoặc SMEWW 2340 C

A

6

Tổng chất rắn hoà tan (TDS) (*)

mg/l

1000

SMEWW 2540 C

B

7

Hàm lượng Nhôm(*)

mg/l

0,2

TCVN 6657 : 2000 (ISO 12020 :1997)

B

8

Hàm lượng Amoni(*)

mg/l

3

SMEWW 4500 – NH3 C hoặc

B

SMEWW 4500 – NH3 D

9

Hàm lượng Antimon

mg/l

0,005

US EPA 200.7

C

10

Hàm lượng Asen tổng số

mg/l

0,01

TCVN 6626:2000 hoặc SMEWW 3500 – As B

B

11

Hàm lượng Bari

mg/l

0,7

US EPA 200.7

C

12

Hàm lượng Bo tính chung cho cả Borat và Axit boric

mg/l

0,3

TCVN 6635: 2000 (ISO 9390: 1990) hoặc SMEWW 3500 B

C

13

Hàm lượng Cadimi

mg/l

0,003

TCVN6197 – 1996

C

(ISO 5961 – 1994) hoặc SMEWW 3500 Cd

14

Hàm lượng Clorua(*)

mg/l

250

TCVN6194 – 1996

A

300(**)

(ISO 9297 – 1989) hoặc SMEWW 4500 – Cl D

15

Hàm lượng Crom tổng số

mg/l

0,05

TCVN 6222 – 1996

C

(ISO 9174 – 1990) hoặc SMEWW 3500 – Cr –

16

Hàm lượng Đồng tổng số(*)

mg/l

1

TCVN 6193 – 1996 (ISO 8288 – 1986) hoặc SMEWW 3500 – Cu

C

17

Hàm lượng Xianua

mg/l

0,07

TCVN 6181 – 1996

C

(ISO 6703/1 – 1984) hoặc SMEWW 4500 – CN

18

Hàm lượng Florua

mg/l

1,5

TCVN 6195 – 1996

B

(ISO10359 – 1 – 1992) hoặc SMEWW 4500 – F

19

Hàm lượng Hydro sunfur(*)

mg/l

0,05

SMEWW 4500 – S2-

B

20

Hàm lượng Sắt tổng số (Fe2+ + Fe3+)(*)

mg/l

0,3

TCVN 6177 – 1996 (ISO 6332 – 1988) hoặc SMEWW 3500 – Fe

A

21

Hàm lượng Chì

mg/l

0,01

TCVN 6193 – 1996 (ISO 8286 – 1986)

B

SMEWW 3500 – Pb A

22

Hàm lượng Mangan tổng số

mg/l

0,3

TCVN 6002 – 1995
 (ISO 6333 – 1986)

A

23

Hàm lượng Thuỷ ngân tổng số

mg/l

0,001

TCVN 5991 – 1995 (ISO 5666/1-1983 – ISO 5666/3 -1983)

B

24

Hàm lượng Molybden

mg/l

0,07

US EPA 200.7

C

25

Hàm lượng Niken

mg/l

0,02

TCVN 6180 -1996 (ISO8288 -1986)

C

SMEWW 3500 – Ni

26

Hàm lượng Nitrat

mg/l

50

TCVN 6180 – 1996

A

(ISO 7890 -1988)

27

Hàm lượng Nitrit

mg/l

3

TCVN 6178 – 1996 (ISO 6777-1984)

A

28

Hàm lượng Selen

mg/l

0,01

TCVN 6183-1996 (ISO 9964-1-1993)

C

29

Hàm lượng Natri

mg/l

200

TCVN 6196 – 1996  (ISO 9964/1 – 1993)

B

30

Hàm lượng Sunphát (*)

mg/l

250

TCVN 6200 – 1996

A

(ISO9280 – 1990)

31

Hàm lượng Kẽm(*)

mg/l

3

TCVN 6193 – 1996 (ISO8288 – 1989)

C

32

Chỉ số Pecmanganat

mg/l

2

TCVN 6186:1996 hoặc ISO 8467:1993 (E)

A

II. Hàm lượng của các chất hữu cơ
a. Nhóm Alkan clo hoá

1

Cacbontetraclorua

mg/l

2

US EPA 524.2

C

2

Diclorometan

mg/l

20

US EPA 524.2

C

3

1,2 Dicloroetan

mg/l

30

US EPA 524.2

C

4

1,1,1 – Tricloroetan

mg/l

2000

US EPA 524.2

C

5

Vinyl clorua

mg/l

5

US EPA 524.2

C

6

1,2 Dicloroeten

mg/l

50

US EPA 524.2

C

7

Tricloroeten

mg/l

70

US EPA 524.2

C

8

Tetracloroeten

mg/l

40

US EPA 524.2

C

b.  Hydrocacbua Thơm

1

Phenol và dẫn xuất của Phenol

mg/l

1

SMEWW 6420 B

B

2

Benzen

mg/l

10

US EPA 524.2

B

3

Toluen

mg/l

700

US EPA 524.2

C

4

Xylen

mg/l

500

US EPA 524.2

C

5

Etylbenzen

mg/l

300

US EPA 524.2

C

6

Styren

mg/l

20

US EPA 524.2

C

7

Benzo(a)pyren

mg/l

0,7

US EPA 524.2

B

c.  Nhóm Benzen Clo hoá

1

Monoclorobenzen

mg/l

300

US EPA 524.2

B

2

1,2 – Diclorobenzen

mg/l

1000

US EPA 524.2

C

3

1,4 – Diclorobenzen

mg/l

300

US EPA 524.2

C

4

Triclorobenzen

mg/l

20

US EPA 524.2

C

d. Nhóm các chất hữu cơ phức tạp

1

Di (2 – etylhexyl) adipate

mg/l

80

US EPA 525.2

C

2

Di (2 – etylhexyl) phtalat

mg/l

8

US EPA 525.2

C

3

Acrylamide

mg/l

0,5

US EPA 8032A

C

4

Epiclohydrin

mg/l

0,4

US EPA 8260A

C

5

Hexacloro butadien

mg/l

0,6

US EPA 524.2

C

III. Hoá chất bảo vệ thực vật

1

Alachlor

mg/l

20

US EPA 525.2

C

2

Aldicarb

mg/l

10

US EPA 531.2

C

3

Aldrin/Dieldrin

mg/l

0,03

US EPA 525.2

C

4

Atrazine

mg/l

2

US EPA 525.2

C

5

Bentazone

mg/l

30

US EPA 515.4

C

6

Carbofuran

mg/l

5

US EPA 531.2

C

7

Clodane

mg/l

0,2

US EPA 525.2

C

8

Clorotoluron

mg/l

30

US EPA 525.2

C

9

DDT

mg/l

2

SMEWW 6410B, hoặc SMEWW 6630 C

C

10

1,2 – Dibromo – 3 Cloropropan

mg/l

1

US EPA 524.2

C

11

2,4 – D

mg/l

30

US EPA 515.4

C

12

1,2 –  Dicloropropan

mg/l

20

US EPA 524.2

C

13

1,3 –  Dichloropropen

mg/l

20

US EPA 524.2

C

14

Heptaclo và heptaclo epoxit

mg/l

0,03

SMEWW 6440C

C

15

Hexaclorobenzen

mg/l

1

US EPA 8270 – D

C

16

Isoproturon

mg/l

9

US EPA 525.2

C

17

Lindane

mg/l

2

US EPA 8270 – D

C

18

MCPA

mg/l

2

US EPA 555

C

19

Methoxychlor

mg/l

20

US EPA 525.2

C

20

Methachlor

mg/l

10

US EPA 524.2

C

21

Molinate

mg/l

6

US EPA 525.2

C

22

Pendimetalin

mg/l

20

US EPA 507, US EPA 8091

C

23

Pentaclorophenol

mg/l

9

US EPA 525.2

C

24

Permethrin

mg/l

20

US EPA 1699

C

25

Propanil

mg/l

20

US EPA 532

C

26

Simazine

mg/l

20

US EPA 525.2

C

27

Trifuralin

mg/l

20

US EPA 525.2

C

28

2,4 DB

mg/l

90

US EPA 515.4

C

29

Dichloprop

mg/l

100

US EPA 515.4

C

30

Fenoprop

mg/l

9

US EPA 515.4

C

31

Mecoprop

mg/l

10

US EPA 555

C

32

2,4,5 – T

mg/l

9

US EPA 555

C

IV. Hoá chất khử trùng và sản phẩm phụ

1

Monocloramin

mg/l

3

SMEWW 4500 – Cl G

B

2

Clo dư

mg/l

Trong khoảng

SMEWW  4500Cl hoặc US EPA 300.1

A

0,3 – 0,5

3

Bromat

mg/l

25

US EPA 300.1

C

4

Clorit

mg/l

200

SMEWW  4500 Cl hoặc US EPA 300.1

C

5

2,4,6 Triclorophenol

mg/l

200

SMEWW 6200 hoặc US EPA 8270 – D

C

6

Focmaldehyt

mg/l

900

SMEWW  6252 hoặc US EPA 556

C

7

Bromofoc

mg/l

100

SMEWW  6200 hoặc US EPA 524.2

C

8

 Dibromoclorometan

mg/l

100

SMEWW  6200 hoặc US EPA 524.2

C

9

Bromodiclorometan

mg/l

60

SMEWW  6200 hoặc  US EPA 524.2

C

10

Clorofoc

mg/l

200

SMEWW 6200

C

11

Axit dicloroaxetic

mg/l

50

SMEWW  6251 hoặc US EPA 552.2

C

12

Axit tricloroaxetic

mg/l

100

SMEWW  6251 hoặc US EPA 552.2

C

13

Cloral hydrat (tricloroaxetaldehyt)

mg/l

10

SMEWW  6252 hoặc US EPA 8260 – B

C

14

Dicloroaxetonitril

mg/l

90

SMEWW  6251 hoặc US EPA 551.1

C

15

Dibromoaxetonitril

mg/l

100

SMEWW  6251 hoặc US EPA 551.1

C

16

Tricloroaxetonitril

mg/l

1

SMEWW  6251 hoặc US EPA 551.1

C

17

Xyano clorit (tính theo CN)

mg/l

70

SMEWW 4500J

C

V. Mức nhiễm xạ

1

Tổng hoạt độ a

pCi/l

3

SMEWW 7110 B

B

2

Tổng hoạt độ b

pCi/l

30

SMEWW 7110 B

B

VI. Vi sinh vật

1

Coliform tổng số

Vi khuẩn/100ml

0

TCVN 6187 – 1,2 :1996

A

(ISO 9308 – 1,2 – 1990) hoặc SMEWW 9222

2

E.coli hoặc Coliform chịu nhiệt

Vi khuẩn/100ml

0

TCVN6187 – 1,2 : 1996

A

(ISO 9308 – 1,2 – 1990) hoặc SMEWW  9222                                              

– (*)  Là chỉ tiêu cảm quan.Ghi chú:

– (**) Áp dụng đối với vùng ven biển và hải đảo.

– Hai chất Nitrit và Nitrat đều có khả năng tạo methaemoglobin. Do vậy, trong trường hợp hai chất này đồng thời có mặt trong nước ăn uống thì tỷ lệ nồng độ (C) của mỗi chất so với giới hạn tối đa (GHTĐ) của chúng không được lớn hơn 1 và được tính theo công thức sau:

Cnitrat/GHTĐ nitrat  +  Cnitrit/GHTĐnitrit <  1

may loc nuoc máy lọc nước
Xem bản đồ Hotline: (08) 6292 4598 - Mr.Đình: 0932 45 40 90 - Mr.Lộc: 0904 454 090

DAICHI CHUYÊN DOANH THIẾT BỊ XỬ LÝ NƯỚC-TƯ VẤN THI CÔNG GIẢI PHÁP NƯỚC SẠCH-ĐẠI DIỆN ỦY QUYỀN PHÂN PHỐI MÁY LỌC NƯỚC NANO GEYSER- PUREPRO USA